Algemene voorwaarden

Van: Telefoon-Trainingen, hierna te noemen: Telefoon-Trainingen.

 Artikel 1                 definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Telefoon-Trainingen: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van Telefoon-Trainingen.

Partijen: beide. Zowel Telefoon-Trainingen als opdrachtgever

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

 Artikel 2                 algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Telefoon-Trainingen en een opdrachtgever waarop Telefoon-Trainingen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met

Telefoon-Trainingen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Telefoon-Trainingen en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. Vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3                 aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door Telefoon-Trainingen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Telefoon-Trainingen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd door ondertekening van het gedane voorstel, schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtgever, of anders aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- reis- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Telefoon-Trainingen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Telefoon-Trainingen anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Telefoon-Trainingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4                 teruggeven opdracht

4.1. Telefoon-Trainingen kan de opdracht teruggeven ingeval van overmacht of in overeenstemming met de opdrachtgever. In deze gevallen is de opdrachtgever aan Telefoon-Trainingen verschuldigd:

4.2. Een zodanig deel van het honorarium als met de stand van de werkzaamheden van Telefoon-Trainingen overeenkomt.
4.3. 10% van het totale honorarium waarop Telefoon-Trainingen bij voltooiing van de opdracht aanspraak heeft.
4.4. Telefoon-Trainingen is gerechtigd de opdracht terug te geven, indien de opdrachtgever na ingebrekestelling niet binnen een redelijke termijn de verplichtingen tegenover Telefoon-Trainingen nakomt, dan wel zich zodanig onredelijk gedraagt dat van Telefoon-Trainingen niet langer verlangd kan worden dat deze de opdracht vervult. In een dergelijk geval is de opdrachtgever het volle overeengekomen honorarium verschuldigd.
4.5. Telefoon-Trainingen kan de opdracht ten alle tijden teruggeven zonder dat er sprake is van enige omstandigheid of handelwijze als in lid 1 en 2 wordt bedoeld, zonder enige opgaaf van reden.
Artikel 5                 uitvoering van de overeenkomst

5.1. Telefoon-Trainingen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Telefoon-Trainingen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Telefoon-Trainingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoord te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Telefoon-Trainingen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Telefoon-Trainingen zijn verstrekt, heeft Telefoon-Trainingen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4. Telefoon-Trainingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Telefoon-Trainingen is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Telefoon-Trainingen kenbaar behoorde te zijn.

5.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Telefoon-Trainingen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase te behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6. Indien door Telefoon-Trainingen of door Telefoon-Trainingen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.7. Opdrachtgever vrijwaart Telefoon-Trainingen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 6                 wijziging van de overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Telefoon-Trainingen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Telefoon-Trainingen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Telefoon-Trainingen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.5. In afwijking van lid 3 zal Telefoon-Trainingen geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Telefoon-Trainingen kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7                 contractduur; uitvoeringstermijn

7.1. De overeenkomst tussen Telefoon-Trainingen en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

7.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Telefoon-Trainingen schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 8                 honorarium

8.1. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen.

8.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Telefoon-Trainingen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.

8.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 14 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek per 14 dagen in rekening worden gebracht.

8.5 Telefoon-Trainingen is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. Lonen zijn gestegen.

8.6. Bovendien mag Telefoon-Trainingen het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Telefoon-Trainingen, dat in redelijkheid niet van Telefoon-Trainingen mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Telefoon-Trainingen zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Telefoon-Trainingen zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 9                 betaling

9.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Telefoon-Trainingen aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. In het geval van een open inschrijving dient het totale factuur bedrag 14 dagen voor de aanvang van de training/workshop in het bezit van Telefoon-Trainingen te zijn. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Er wordt altijd gefactureerd op de laatste dag van de reguliere training/workshop.

9.2. Nog te verrichten werkzaamheden in het kader van mystery calls, terugkomdagen en/of intervisiedagen van de training/workshop zijn niet van invloed op de betalingstermijn en moeten in dit geval vooruit worden voldaan.

9.3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Telefoon-Trainingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.5. Telefoon-Trainingen heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Telefoon-Trainingen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Telefoon-Trainingen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

 

Artikel 10               eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle door Telefoon-Trainingen geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Telefoon-Trainingen totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Telefoon-Trainingen gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Telefoon-Trainingen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.5. Door Telefoon-Trainingen geleverde zaken, die krachtens het onder 1. Van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.6. Voor het geval dat Telefoon-Trainingen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever al nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Telefoon-Trainingen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Telefoon-Trainingen zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 11               incassokosten

11.1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

11.2. Indien Telefoon-Trainingen hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

11.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

11.4.  Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 12               geschillen en de klachtenprocedure

Voor alle klachten over werkzaamheden van Telefoon-Trainingen geldt dat:

12.1 Klachten over bejegening, uitlatingen, geleden schade of over verrichtte werkzaamheden door diegene die uit naam van Telefoon-Trainingen een dienst hebben geleverd, dienen door de betrokkenen (opdrachtgever of deelnemer) binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Telefoon-Trainingen, info@telefoon-trainingen.nl of adres; Obergon 26, 9951 HL WINSUM. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten, zodat Telefoon-Trainingen in staat is adequaat te reageren.

12.2 De opdrachtgever ontvangt binnen acht dagen een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Hierin zijn opgenomen; de datum van de klacht alsmede een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft en wat de wens van de opdrachtgever is.

12.3 Binnen veertien dagen zal Telefoon-Trainingen schriftelijk mededelen of de klacht gegrond of ongegrond is verklaard.

12.4 Indien een klacht gegrond is verklaard, zal Telefoon-Trainingen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.5 Indien een klacht niet gegrond wordt verklaard is er de mogelijkheid om binnen dertig dagen schriftelijk in beroep te gaan bij de geschillencommissie bestaande uit een lid namens de opdrachtgever, een lid namens Telefoon-Trainingen en een lid aan te wijzen door deze twee leden gezamenlijk. Het lid namens Telefoon-Trainingen is de mevrouw C. Strijker. Uitspraken van deze geschillencommissie zijn bindend.

12.6 De geschillencommissie die de klacht behandeld heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.

12.7 Een uitspraak zal uiterlijk dertig dagen na ontvangst, via hoor en wederhoor, worden uitgebracht. Het advies is voor Telefoon-Trainingen bindend.

12.8 Indien de klacht gegrond is verklaard door Telefoon-Trainingen en de geschillencommissie, zal Telefoon-Trainingen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de Algemene voorwaarden van Telefoon-Trainingen, welke op aanvraag worden toegestuurd. Te weten: het opnieuw verrichten van de werkzaamheden en/of initiëren van een training met aangepaste onderdelen.

12.9 Bij een blijvend geschil zal klager zich kunnen wenden tot de rechter in de vestigingsplaats van Telefoon-Trainingen, zoals omschreven in de Algemene voorwaarden van Telefoon-Trainingen, welke op aanvraag worden toegestuurd.

12.10 Telefoon-Trainingen draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de klacht en de getroffen maatregel en zal deze voor een termijn van 3 jaar bewaren.

 

Artikel 13               voorwaarden open inschrijving

13.1. De inschrijving vindt in plaats via de website van Telefoon-Trainingen of speciaal daarvoor door Telefoon-Trainingen vervaardigde formulieren. Binnen 24-uur na uw elektronische inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging. Binnen 7 werkdagen na de elektronische bevestiging ontvangt u per reguliere post de definitieve bevestiging van uw inschrijving.

13.2. Telefoon-Trainingen behoudt zich het recht voor bij onvoldoende aanmeldingen een training/workshop af te gelasten. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan uiterlijk 15 dagen voor de geplande datum schriftelijk bericht waarna hun verplichtingen vervallen. De eventuele betaalde netto prijs zal terstond worden terugbetaald.

13.3. Indien er voor een training/workshop meer aanmeldingen zijn dan kunnen worden geplaatst heeft Telefoon-Trainingen het recht om de indeling voor wat betreft plaats en datum te wijzigen Telefoon-Trainingen zal de betreffende deelnemers hiervan direct op de hoogte brengen.

13.4. De deelnemer heeft het recht om bij verhindering iemand anders, zonder extra kosten, in zijn plaats te laten deelnemen. Deze nieuwe deelnemer dient het oorspronkelijke bewijs van deelname aan te bieden bij aanvang van de training/workshop.

 

Artikel 14               opzegging/annulering

14.0  Wij hanteren een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na ondertekening van ons voorstel.

14.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

14.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Telefoon-Trainingen recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken geldelijk verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Telefoon-Trainingen zijn toe te rekenen.

14.3. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

14.4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Telefoon-Trainingen, zal Telefoon-Trainingen in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

14.5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Telefoon-Trainingen extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. (artikel 14)

 

Artikel 15               kosten van opzegging/annulering/verschuiving

 

15.1                      bij open inschrijving

15.1.1. Bij annulering tot 30 werkdagen voor de aanvangsdatum brengt Telefoon-Trainingen geen kosten in rekening.
15.1.2. Bij annulering gelijk aan of korter dan 30 werkdagen voor de aanvangsdatum brengt Telefoon-Trainingen 100% van de trainingsprijs exclusief arrangementskosten in rekening.

15.1.3. Als de opdrachtgever zich binnen een jaar aanmeldt voor dezelfde training die eerder geannuleerd is, wordt 50% van de dan geldende trainingsprijs berekend.
15.1.4. Bij het niet verschijnen op de eerste dag van de training, wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet mogelijk de rest van de training te volgen. De annuleringsregeling vervalt wanneer de opdrachtgever een andere deelnemer inschrijft voor de betreffende training.

 

15.2                      bij incompany-training/maatwerkopdracht
15.2.1. Bij annulering tot 60 werkdagen voor aanvangsdatum worden er door Telefoon-Trainingen geen kosten in rekening gebracht.
15.2.2. Bij annulering gelijk aan of korter dan 60 werkdagen en langer dan 30 werkdagen voor aanvangsdatum wordt er door Telefoon-Trainingen 50% van het voor de training overeengekomen totaaltarief in rekening gebracht.
15.2.3. Bij annulering gelijk aan of korter dan 30 werkdagen voor aanvangsdatum wordt er door Telefoon-Trainingen 100% van het voor de training overeengekomen totaaltarief in rekening gebracht.

 

15.3                      bij overige werkzaamheden
15.3.1. Bij annulering tot 30 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt er door Telefoon-Trainingen geen kosten in rekening gebracht.
15.3.2. Bij annulering gelijk aan of korter dan 30 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden of  tussentijdse beëindiging, wordt er door Telefoon-Trainingen 100% van het overeengekomen tarief voor de tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen een maand na de datum van annulering of tussentijdse beëindiging in rekening gebracht.

 

15.4                      bij verschuivingen werkzaamheden

15.4.1. Bij wijzigingen tot 30 werkdagen voor aanvangsdatum wordt er door Telefoon-Trainingen € 150 administratiekosten per (deel)opdracht in rekening gebracht.
15.4.2. Bij wijziging gelijk aan of korter dan 30 werkdagen en langer dan 15 werkdagen voor aanvangsdatum wordt er door Telefoon-Trainingen 50% van het voor de (deel)opdracht overeengekomen totaaltarief in rekening gebracht.

 

15.4.3. Bij wijzigingen gelijk aan of korter dan 15 werkdagen voor aanvangsdatum wordt er door Telefoon-Trainingen 75% van het voor de (deel)opdracht overeengekomen totaaltarief in rekening gebracht.

15.4.4. Bij alle door de Telefoon-Trainingen reeds gemaakte externe kosten (waaronder huur van accommodaties en audiovisuele hulpmiddelen, sprekers, ) wordt er door Telefoon-Trainingen 100% kosten in rekening gebracht.

15.4.5. Bij wijzigingen in data van uitvoering waarbij de nieuwe datum na 13 weken valt van de oorspronkelijke datum wordt dit beschouwd als annulering. Bij annulering van gewijzigde data wordt gerekend met de oorspronkelijke uitvoeringsdata.

 

15.5                      bij verschuiven van assessment, coaching- of intakegesprek
15.5.1. Als het tot 15 werkdagen voor de afgesproken datum is,  worden er door Telefoon-Trainingen geen kosten in rekening gebracht.
15.5.2. Wanneer dit gelijk aan of korter is dan 15 werkdagen en langer dan 10 werkdagen voor de afgesproken datum is, wordt er door Telefoon-Trainingen 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.
15.5.3. Als het gelijk aan of korter dan 10 werkdagen voor de afgesproken datum is, wordt er door Telefoon-Trainingen 75% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

15.5.4. Als het gelijk aan of korter dan 24 uur voor de afgesproken datum is, wordt er door Telefoon-Trainingen 100 % van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

 

Artikel 16               opschorting en ontbinding

16.1. Telefoon-Trainingen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst Telefoon-Trainingen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

16.2. Voorts is Telefoon-Trainingen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich aan de andere kant omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

16.3. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan Telefoon-Trainingen niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

16.4. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door Telefoon-Trainingen ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen. Beperkingen als gevolg van regeringsbesluiten, wettelijke bepalingen, noodverordeningen, weersomstandigheden, natuurgeweld, pandemieën, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

16.5. Telefoon-Trainingen heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt Telefoon-Trainingen zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

16.6. Telefoon-Trainingen heeft recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

16.7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de totale vorderingen als genoemd in het voorstel van Telefoon-Trainingen op de opdrachtgever opeisbaar. Indien Telefoon-Trainingen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

16.8. Telefoon-Trainingen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17               teruggave ter beschikking gestelde zaken

17.1. Indien Telefoon-Trainingen aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

17.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 17.1. Genoemde verplichting, heeft Telefoon-Trainingen het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

 

Artikel 18               vrijwaringen

18.1. De opdrachtgever vrijwaart Telefoon-Trainingen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

18.2. Indien opdrachtgever aan Telefoon-Trainingen informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. Verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19               risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 20               overmacht

20.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

20.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partijen  geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Weersomstandigheden, natuurgeweld, pandemie, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. Werkstakingen in het bedrijf van Telefoon-Trainingen worden daaronder begrepen.

20.3. Telefoon-Trainingen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Telefoon-Trainingen zijn verplichtingen had moeten nakomen.

20.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 12 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

20.5. Voor zover Telefoon-Trainingen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Telefoon-Trainingen gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

20.6. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

20.7. De rechter kan op vordering van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend.

20.8. Een wijziging of ontbinding wordt niet uitgesproken, voor zover de omstandigheden krachtens de aard van de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van degene die zich erop beroept.

 

Artikel 21               geheimhouding

Telefoon-Trainingen erkent dat hem strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens als na beëindiging van de uitwisseling van informatie over de training ter zake van alle gegevens, informatie en/of bijzonderheden die:

  • direct of indirect aan Telefoon-Trainingen zijn of worden verstrekt; en/of
  • betrekking hebben op de onderneming van de opdrachtgever ; en/of
  • betrekking hebben op onderneming(en) van aan de opdrachtgever gelieerde (rechts)personen; en/of
  • betrekking hebben op de training.

 

De hiervoor omschreven gegevens, informatie en bijzonderheden worden hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk genoemd “Vertrouwelijke Informatie”.

Telefoon-Trainingen zal alle Vertrouwelijke Informatie volledig geheimhouden. Onder geheimhouden wordt in dit verband in ieder geval verstaan dat:

21.1. Van de Vertrouwelijke Informatie geen mededelingen aan derden, zowel mondeling als schriftelijk en zowel direct als indirect, mogen worden gedaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever; en/of

21.2. Vertrouwelijke Informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet ten andermans nutte mag worden gebruikt.

21.3. Onder geheimhouden wordt in dit verband eveneens verstaan het feit dat Vertrouwelijke Informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet ten eigen nutte mag worden gebruikt, tenzij dat gebruik noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de training.

21.4. Telefoon-Trainingen zal geen Vertrouwelijke Informatie verstrekken aan of delen met derden (zoals door haar in te schakelen adviseurs, werknemers of anderen). In afwijking van voorgaande zin, is het Telefoon-Trainingen toegestaan om Vertrouwelijke Informatie te bespreken met of te verstrekken aan derden nadat Telefoon-Trainingen daartoe de schriftelijke instemming heeft verkregen van opdrachtgever.  De opdrachtgever kan aan die instemming de voorwaarde verbinden dat die derde met haar een geheimhoudingsovereenkomst sluit.

 

21.5. De verplichting tot geheimhouding is niet van toepassing indien:

21.5.1 Vertrouwelijke Informatie reeds algemeen bekend is op het moment van bekendmaking aan Telefoon-Trainingen.

21.5.2 Vertrouwelijke Informatie al bekend is bij Telefoon-Trainingen op het moment van bekendmaking aan hem.

 

21.6 Indien Telefoon-Trainingen een beroep wenst te doen op een van deze uitzonderingen, dient hij te bewijzen dat van die uitzondering sprake is. Tevens dient Telefoon-Trainingen in een dergelijk geval steeds tijdig -uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de Vertrouwelijk Informatie- van zijn beroep op dit artikel schriftelijk melding te maken bij de opdrachtgever en dient hij op dat moment zijn bewijzen te overleggen dat van de gestelde uitzondering sprake is, bij gebreke waarvan geen beroep meer op dit artikel gedaan kan worden.

21.7 Telefoon-Trainingen zal uiterste zorg besteden aan (en zorg dragen voor) een deugdelijke en veilige opslag van de Vertrouwelijke Informatie, zodat voorkomen wordt dat in strijd met de overeenkomst Vertrouwelijke Informatie niet geheimgehouden zou worden.

21.8 Telefoon-Trainingen verklaart, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de door hem uit te voeren werkzaamheden, niet direct of indirect betrokken te zijn geweest of te zullen zijn of worden bij werkzaamheden die gelijk, gelijkwaardig of vergelijkbaar zijn met de training.

21.9. Eigendom Vertrouwelijke Informatie

De opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van alle mogelijke rechten op de Vertrouwelijke Informatie. Aan deze overeenkomst kan Telefoon-Trainingen nimmer enig recht (zoals een eigendomsrecht of licentie) ontlenen ten aanzien van de Vertrouwelijke Informatie, anders dan dat hij bevoegd is om kennis te nemen van die Vertrouwelijke Informatie ten behoeve van het Doel. Telefoon-Trainingen zal niets in of aan de Vertrouwelijke Informatie verwijderen of veranderen of zonder expliciete toestemming kopieën van die Vertrouwelijke Informatie maken.

21.10 Verplichting tot teruggave Vertrouwelijke Informatie

Telefoon-Trainingen verplicht zich om alle door of namens de opdrachtgever verstrekte (digitale) documenten en gegevens en tevens alle (digitale) kopieën daarvan, op eerste verzoek van de opdrachtgever aan haar te retourneren en geen afschriften daarvan te bewaren of aan derden te verstrekken. Telefoon-Trainingen is niet bevoegd om een beroep te doen op een haar mogelijk alsdan toekomende bevoegdheid en/of recht om die gegevens achter te houden, zoals op een mogelijke bevoegdheid tot opschorting. Telefoon-Trainingen doet uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid om een beroep te doen op dergelijke bevoegdheden/rechten.

Artikel 22               intellectuele eigendom en auteursrechten

22.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Telefoon-Trainingen zich de rechten en bevoegdheden voor die Telefoon-Trainingen toekomen op grond van de auteurswet.

22.2. Alle door Telefoon-Trainingen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Telefoon-Trainingen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

22.3. Telefoon-Trainingen behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 23               monsters en modellen

23.1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

23.2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 24               niet-overname personeel

24.1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Telefoon-Trainingen, medewerkers van Telefoon-Trainingen of van ondernemingen waarop Telefoon-Trainingen ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel aan de andere kant, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 25               mailing/nieuwsbrief

25.1. De via het inschrijfformulier verstrekte gegevens worden opgenomen in het opdrachtgeverenbestand van Telefoon-Trainingen en worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van aanbiedingen van Telefoon-Trainingen.

25.2. De gegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden. Indien de betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie dan wordt dat direct gerespecteerd.

Artikel 27               toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Telefoon-Trainingen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 28               wijziging, uitleg en verkrijgbaarheid van de voorwaarden

28.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

28.2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. De versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

28.3. De algemene voorwaarden zijn op verzoek van de opdrachtgever aan Telefoon-Trainingen verkrijgbaar.