Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van deze website en de dienstverlening van Telefoon-Trainingen. Via deze privacyverklaring informeert Telefoon-Trainingen u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren) van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Telefoon-Trainingen zal uw persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen en alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Deze privacyverklaring beschrijft onder andere welke persoonsgegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en onze dienstverlening. Eventuele aanpassingen van deze website of van de dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. Website, hierna ook ‘de website’: www.Telefoon-Trainingen.nl.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Telefoon-Trainingen, gevestigd te Winsum, kvk-nummer: 27257108.

Artikel 2 – Het verzamelen van gegevens

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres (eventueel postadres)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Functieomschrijving

Artikel 3 – Doel verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door uw gekozen opleiding;
 • Het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
 • Om analyses uit te kunnen voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • Het verzenden van een brochure;
 • Om u inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
 • Contact met u te kunnen opnemen (telefonisch, per e-mail of per post) wanneer dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Wij verwerken ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het voeren van onze administratie;
 • Mystery calls worden gebruikt als evaluatie- en lesmateriaal tijdens de training.

Artikel 4 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van de geldende wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. U heeft onder andere het recht om persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Telefoon-Trainingen en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, naar u of naar een ander toe te zenden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@Telefoon-Trainingen.nl. Wij verzoeken u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Artikel 5 – Bewaren van persoonsgegevens

Telefoon-Trainingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Met inachtneming van de geldende wetgeving, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal zeven jaar. Audio bestanden van opgenomen mystery calls worden direct na de training en in ieder geval binnen 24 uur uit de database van Telefoon-Training verwijderd en vernietigd.

Artikel 6 – Delen van persoonsgegevens

Telefoon-Trainingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 7 – Cookies

Telefoon-Trainingen maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan de website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowsers zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hieronder ziet u een overzicht van welke organisatie de cookies afkomstig zijn, die bij een bezoek aan de website van Telefoon-Trainingen geplaatst kunnen worden. Telefoon-Trainingen streeft ernaar om onderstaand overzicht zo actueel mogelijk te houden.

Google analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf ‘Google’, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Met behulp van deze cookies zijn we in staat om te bekijken welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie over deze cookies is te vinden in het privacybeleid van Google, via de link:  http://www.google.com/policies/privacy/.

Artikel 8 – Beveiliging persoonsgegevens

Telefoon-Trainingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze passende maatregelen bestaan onder andere uit het  beveiligen van de internetverbinding met SSL en het gebruik van antivirus beveiligingssoftware.

Artikel 9 –  Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Telefoon-Trainingen, Obergon 26, 9951 HL Winsum

info@Telefoon-Trainingen.nl